Polityka prywatności

Nawiązując z nami kontakt w jakiejkolwiek formie, podpisując umowę, wysyłając zapytanie za pomocą zamieszczonego tu formularza lub mailem itp, przekazujesz nam swoje dane osobowe, które jesteśmy zobowiązani przetwarzać, które jesteśmy zobowiązani przetwarzać zgodnie z obowiązującym prawem.

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), które narzuca na wszystkich przedsiębiorców nowe prawa i obowiązki w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Jako fotografowie i filmowcy ślubni prowadzący swoją działalność na terenie Unii Europejskiej wprowadziliśmy szereg regulacji i zabezpieczeń, aby Twoje dane były przechowywane zgodnie z RODO. Wprowadziliśmy zasadę minimalizacji pobieranych danych przy jednoczesnym zabezpieczeniu ich najlepszymi dostępnymi, cyfrowymi metodami.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane, przetwarzane i zabezpieczane Twoje dane, jest Dawid Lipiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Dawid Lipiński LipneStudio z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. 8. Sierpnia 5 lok. 35, 08-300, NIP 8231661987.

Jak się z nami skontaktować?

Jeżeli poniższe informacje są niewystarczające, to skontaktuj się z nami na adres: biuro@lipnestudio.pl, lipnestudio@gmail.com, bądź pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny firmy.

Skąd mamy Twoje dane?

Najczęściej zostały przekazane przez Ciebie w różnych sytuacjach: dzwoniąc do nas lub wysyłając e-mail, wypełniając formularz na naszej stronie, wysyłając do nas wiadomość z portali społecznościowych (takich jak Facebook czy Instagram); kontaktując się nami za pomocą jednego z portali, z którym współpracujemy (takich jak weselezklasa.pl, slubnaglowie.pl ); spisując z nami umowę na wykonanie dzieła. Podczas wykonywania zdjęć również przetwarzamy Twoje dane osobowe w formie utrwalonego wizerunku.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

W trakcie realizacji zawartej umowy na nasze usługi, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu: realizacji postanowień umowy, w tym przede wszystkim wyprodukowania filmu, wykonania fotografii, opracowania zarejestrowanego obrazu w formie wideo, wydrukowania wykonanych zdjęć, kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z zawartą umową oraz przetwarzania danych dla celów wymaganych przez urzędy państwowe.

Przetwarzamy także Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy, w celach podanych poniżej: kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail, telefon lub kanały social media; utrwalenie Twojego wizerunku w postaci filmu czy fotografii w celu realizacji zawartej umowy; obsługę płatności; prowadzenie analiz statystycznych.

Dodatkowo, jeżeli wyrazisz na to zgodę to będziemy przetwarzać Twoje dane w celu: publikacji wizerunku w postaci umieszczenia poszczególnych zdjęć lub galerii na tej stronie i/lub kanałach social media oraz portalach współpracujących (lipnestudio.pl, weselezklasa.pl, slubnaglowie.pl); organizacji programów lojalnościowych, konkursów czy akcji promocyjnych.

Nie stosujemy profilowania Twoich danych osobowych ani żadnych systemów automatycznych do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas?

Nie, wystarczy się z nami nie kontaktować. Jednak wtedy nie jesteśmy w stanie ani odpowiedzieć na Twoje pytania, ani zrealizować żadnej usługi fotograficznej. W celu realizacji poniższych potrzebujemy przetwarzać w szczególności: w celu odpowiedzi na pytania przetwarzamy dane do kontaktu zwrotnego jak e-mail, telefon czy konto social media; w celu realizacji umowy do sesji fotograficznej przetwarzamy Twoje, i/lub Twoich bliskich lub współpracowników, dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (telefon, e-mail), w niektórych przypadkach adres pod którym ma się odbyć sesja.

Wykonując fotografie przetwarzamy Twój wizerunek, a co za tym idzie Twoje dane osobowe w celu: realizacji warunków naszej umowy, a co za tym idzie: realizacji zgody na przetwarzanie wizerunku: Twojego lub Twojego dziecka; realizacji umowy zawartej z osobą trzecią, z którą związany sytuacją (czasu, miejsca i wydarzenia) jak np. reportaż ślubny, na którym jesteś gościem – podstawą takiego przetwarzania jest tutaj nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Przetwarzanie wizerunku Twojego lub Twoich bliskich na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, zgodnie z literą prawa, nie wymaga pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zostanie jednak zatrzymane natychmiast na Twój wniosek, niezależnie od interesu osoby, dla której realizujemy umowę.

Jakie masz uprawnienia wobec swoich danych przetwarzanych w naszej firmie?

Zgodnie z artykułami 13-22 RODO masz szereg praw dotyczących swoich danych, w tym: prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia oraz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt: biuro@lipnestudio.pl bądź pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny firmy: Dawid Lipiński LipneStudio, ul. 8. Sierpnia 5/35, 08-300 Sokołów Podlaski.

 

Z powyższych uprawnień możesz skorzystać:

  • gdy w odniesieniu do dostępu do swoich danych zażądasz od nas potwierdzenia, czy faktycznie przetwarzamy Twoje dane, a jeżeli tak to możesz uzyskać dostęp do następujących informacji: celu przetwarzania, kategorii odnośnie danych osobowych, informacji komu Twoje dane przekazujemy oraz planowanego terminu przechowywania danych;
  • gdy w odniesieniu do sprostowania zauważysz, że dane są niekompletne lub błędne;
  • gdy w odniesieniu do ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • gdy w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały przez nas zebrane, w tym do celów podatkowych; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz  sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

gdy w odniesieniu do prawa sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś; Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Co do zasady nie przekazujemy Twoich danych nikomu. To najważniejsza polityka naszej działalności. Nikt nie może podejrzeć treści naszych umów czy zobaczyć listy kontaktów. Fotografie przekazujemy tylko osobom upoważnionym licencyjnie lub na wyraźną zgodę i/lub polecenie licencjobiorcy. Niemniej ze względów czysto technicznych i organizacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem RODO, musimy powierzać niektóre Twoje dane osobowe innym firmom na obszarze UE jak i poza jej granicami. Za każdym razem musimy dbać o dobór firm, które prawidłowo przygotowały się do rozporządzenia RODO oraz podpisać z nimi stosowne umowy powierzenia. Usługi internetowe takie jak poczta, hosting, statystyki, social media, system zarządzania galeriami klientów są powierzone firmom: Google LLC, ZenBox Sp. z o.o., Facebook Inc. Usługi introligatorskie, druku i przygotowania usług specjalistycznych takich jak: albumy, druk wielkoformatowy powierzamy wielu firmom w zależności od potrzeb i preferencji, ale od dnia 25 maja 2018 tylko i wyłącznie firmom, które podpisały z nami umowę powierzenia zgodną z RODO. Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do w/w firm współpracujących w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także w zależności od przeznaczenia w różnych celach: wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenie roszczeń oraz zapobieganie nadużyciom i oszustwom: maksymalnie 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy; marketingowych, w tym organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział: na czas ich trwania; statystycznych: bezterminowo, jednak te dane anonimizujemy i nie podlegają rozporządzeniu RODO. Dane osobowe z zapytań ofertowych przechowujemy zgodnie z naszym istotnym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO przez okres 2 lat.

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Rozporządzenie RODO stawia największy nacisk na kwestie związane właśnie z bezpieczeństwem danych osobowych, dlatego też my zainwestowaliśmy najwięcej czasu, środków i wiedzy na bezpieczeństwo Twoich danych. Formularze na tej stronie i dane osobowe w nich umieszczone są zabezpieczone protokołem SSL. Dostęp do poczty, social media, plików z danymi w systemach chmurowych itp jest zabezpieczony logowaniem dwuetapowym i ograniczony tylko do kilku urządzeń w naszym studio oraz kilku urządzeń mobilnych. Dyski twarde na których przechowujemy fotografie są zabezpieczone zarówno przed dostępem fizycznym jak i cyfrowym. Dostęp do naszych komputerów i urządzeń mobilnych jest ograniczony hasłem i/lub systemem biometrycznym.

Czy polityka prywatności może ulec zmianie?

Tak! Oczywiście. Rozporządzenie RODO jest zbiorem bardzo nowych przepisów, które wchodzą w życie w całej Unii Europejskiej z dniem 25 maja 2018 r. Podobnie jak inne branże, wciąż uczymy się poprawnie stosować przepisy tego rozporządzenia i zgodnie z naszą wiedzą i doświadczeniem będziemy modyfikować naszą politykę aby zwiększać bezpieczeństwo i polepszać przetwarzanie Twoich danych.